Мақалалар

2022

Д.М. Аскаров, М.К.Амрин, А.К. Изекенова, Ж.Б. Бейсенбинова, А.Т. Досмухаметов.  Қазақстандағы зымыран-ғарыш қызметінің әсеріне ұшыраған өңірлердегі гигиеналық-эпидемиологиялық зерттеулер проблемаларын шешу жолдары.- ҚазҰМУ Хабаршысы №1, 2022, б.352-360

Д.М. Аскаров, М.К.Амрин, А.К. Изекенова, Ж.Б. Бейсенбинова, А.Т. Досмухаметов. Қарағанды облысының ұлытау ауданында зымыран тасығыштардың бөлінетін бөліктерінің құлау аудандарына жақын жердегі халықтың денсаулық жағдайы мен өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері.- ҚазҰМУ Хабаршысы №1, 2022, б.371-379

2020

Зымыран-ғарыш қызметі аудандарына іргелес аумақтарда әлеуметтік-гигиеналық зерттеулер жүргізудің әдістемелік тәсілдеріне шолу /Д.М. Аскаров, А.К. Изекенова, В.А. Козловский, М.К. Амрин, А.Я. Перевалов // Журнал «Вестник КазНМУ». – (рецензируемый журнал входит в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов научной деятельности, занесен в базу РИНЦ (Российский индекс научного цитирования, по данным науч. электрон. библиотеки «elibrary.ru»). – Алматы: КазНМУ, 2020. – №1. – С. 416-420

Экологиялық модельдеу асимметриялық диметилгидразин мен Ннитродиметиламин түрлендірулерін зерттеу / A.O. Bimaganbetova, K.R. Uteulin, A.B. Atygaev, O.A. Fedorina, Ye.Yu. Stepanova, Ye.A. Bekeshev // Systematic Reviews in Pharmacy. – (рецензируемый журнал занесен в базу SCOPUS, Pharmaceutical Science (Q2), SJR 2018:0,3). – Sys Rev Pharm, 2020. – №11(6). – P 179-181.

Д.М. Аскаров, А.К. Изекенова, В.А. Козловский, М.К. Амрин, А.Я. Перевалов. Обзор методических подходов к проведению социально-гигиенических исследований на территориях, прилегающих к районам ракетно-космической деятельности // Вестник КазНМУ. – 2020. – №1. – С. 379-383

Бекешев Е.А., Кабулова Г.К., Бариева Б.Ш., Кенжебек Ж.Н., Джумабаева Л.С. Пробоподготовка при газохроматографическом определении нитрозодиметиламина// Известия научно-технического общества «КАХАК». – 2020. – №3 (70). – С. 41-48

К.Р. Утеулин, Е.А. Бекешев, М.К. Амрин, Н.В. Курбатова, О.А. Федорина, Е.Ю.Степанова, Ч.Ж. Алдасугурова, А.Б.Атыгаев. Сравнительный анализ анатомической структуры некоторых дикорастущих видов растений, выращенных на почвах загрязненных несимметричным диметилгидразином.- Новости науки Казахстана.- 2020, №4(147),- С.202-213

К.Р. Утеулин, Е.А. Бекешев, М.К. Амрин, Н.В. Курбатова, О.А. Федорина, Е.Ю.Степанова,Ч.Ж. Алдасугурова, А.Б.Атыгаев. Биометрические показатели растений дикорастущих видов agropyron fragie (roth) p candary, stipa sareptana a.beck и artemisia terra – albae krasch в условиях загрязнения почвы несимметричным диметилгидразино.- Новости науки Казахстана.- 2020, №4(147),- С.214-223

2019

Бимaгaнбетовa А.О., Агaпов О.А., Бaзaрбaевa Т.А., Мұқaновa Г.А., Королевa Т.В., Атыгaев А.Б. Өсімдіктерде СЕДМГ және НДМА қалыптастыру және жинақтау ерекшеліктерін зерттеу // «Хабаршы. География сериясы». – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – № 2 (53). -С. 49-61.

Козловский В.А., Позднякова А.П., Амрин М.К., Аскаров Д.М.// Зымыран-тасығыштың апаттық құлау жағдайында гигиеналық бақылауды жасау алгоритмы.– Алматы.  Химический журнал Казахстана. 2019, №1. – 125-134 б. 2019

Агапов О.А., Большакова Н.А , Степанова Е.Ю. , Жубат К.Ж. , Атыгаев А.Б.// Ғарыштық мақсаттағы зымыранның апаттық құлау орындарын экологиялық зерттеу сызбасын әзірлеу // Ғылыми – техникалық журнал “Қазақстан ғылымының жаңалықтары”, Астана қ. 2019

Агапов О.А., Федорина О.А., Атыгаев А.Б., Утеулин К.Р., Жексенбай А., Казкеев Д., Алдасугурова Ч.Ж., Курбатова  Н.В. // Өсімдіктердің жабайы түрлері тұқымдарының өнуі мен өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне симметриялық емес диметилгидразиннің әсері //Ғылыми – техникалық журнал “Қазақстан ғылымының жаңалықтары”, Астана қ. 2019

2018

Жубатов Ж., Тукаев К.Н., Позднякова А.П.// 2 мамыр 2013 ж. «Протон-М» зымыран-тасығыштың апаттық құлау аймағына іргелес тұрғыни мекендердің сыртқы ортасына әсерін бағалау.  – Алматы. Вестник АГИУВ. 2018. – №3. – 38-42 б. 2018

Позднякова А.П., Тайжанова Д.Ж., Гусейнова З.К., Туремуратова Д.Т,, Аширбеков Г.К.//2013 жылы «Протон-М» ракетасы құлаған жерге таяу аймағында (Ақай аулы,Төретам кенті) және Әйтеке би салыстыру кентіде тұрғындарының денсаулығы жағдайының скринингі. – Алматы.  Медицина и экология.  2018, №1 (86). –  47-52 б. 2018

Позднякова А.П., Козловский В.А., Амрин М.К., Аскаров Д.М.// Зымыран-тасмалдаушының апаттық құлаудан кейінгі бірінші күндері халықтың психоэмоционалдық бақылаудың методикалық жолы. .– Алматы.  Вестник КазНМУ. – 2018. – №3. – 168-171 б. 2018

On the state of the soil microflora in the areas separating from launch vehicle in Сentral Kazakhstan / Zhubatov Zh., Stepanova Ye., Bekeshev E., Тоktar М., Omaraly A., Atygayev A. // Journal of Life Sciences. 2018

2017

Агапов О. А., Бекешев Е. А., Камкин В. А. 2007 жылы «Протон-М» зымыран тасығышы апаты орын алған кейінгі топырақ-өсімдік жамылғысының 10 жылдан кейін мониторинг қалпына келтірілуі // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы «ПМУ Хабаршысы» Химия-биологиялық сериясы, Павлодар қ., 2017

Ж. Жұбатов, В. А, Козловский, А. П. Позднякова, Е. Ю. Степанова. Ғарыштық-зымыран қызметінің экологиялық қауіпсіздігіне баға берудің кешенді тұрғысы // «Химия, биология, экология және география саласындағы білім беру мен ғылымды дамытудың заманауи бағыттары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Алматы қ., 2017 ж.

А. О. Бимағанбетова, Ж. Жұбатов, Г. Қ. Кабулова, М. А. Оспанов, Б. Ш. Бариева Симметриялы емес диметилгидразинмен ластанған топырақ бетінен жоғары газ фазасын зерттеу // «Химия, биология, экология және география саласындағы білім беру мен ғылымды дамытудың заманауи бағыттары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Алматы қ., 2017 ж.

А. О. Бимағанбетова, М. А. Оспанов, А. Н. Жексенбай, Ж. Н. Кенжебек, Ә. Б. Атыгаев Орталық Қазақстан топырақтарындағы симметриялы емес диметилгидразиннің түрленуі // Халықаралық форумның бағдарламасы. Тақырыбы: «Ғарышқа қазақстандық жол: нақты істер және перспективалар – 2017»: Астана қ.: Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, 2017

Жұбатов Ж., Агапов О.А., Степанова Е.Ю. «Байқоңыр ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне ұшыраған аймақтарға экологиялық мониторинг жүргізу» // Халықаралық форумның бағдарламасы. Тақырыбы: «Ғарышқа қазақстандық жол: нақты істер және перспективалар – 2017»: Астана қ.: Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, 2017

Ж. Жұбатов, В.А. Козловский, М. Қ. Наурызбаев, Ә. Д. Тауасаров «БАЙҚОҢЫР» ҒАРЫШ АЙЛАҒЫНЫҢ ҒАРЫШТЫҚ-ЗЫМЫРАН ҚЫЗМЕТІН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАУ // Халықаралық форумның бағдарламасы. Тақырыбы: «Ғарышқа қазақстандық жол: нақты істер және перспективалар – 2017»: Астана қ.: Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, 2017.

Ж. Жұбатов, Е. Ю. Степанова. Солтүстік Қазақстандағы РС-18 ҚБЗ-ның ажырау бөліктерінің құлау орындарындағы (213 ҚА) топырақтың экологиялық тұрақтылығына баға беру // «Өнеркәсіптік өңірлердің қоршаған ортасын қорғау және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары: Кемерово: КемТТӨИ, 2017. – 72-76 б.

Жубатов Ж., Степанова Е.Ю. «Ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне кешенді экологиялық баға берудің әдістемелік тұрғылары» // «Экологиялық, өнеркәсіптік және энергетикалық қауіпсіздік – 2017» халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары бойынша мақалалар жинағы» (2017 ж. 11– 15 қыркүйек): Севастополь: СевМУ, 2017. –459-462 б.

2016

Позднякова А.П., Әшірбеков Г.К., Адильгирейұлы З., Кабдулина С.С. «2006 ж. РС-20 құрлықаралық баллистикалық зымыранының апаттық құлау ауданына іргелес орналасқан аймақтардағы ересек тұрғындардың аурушаңдық серпінінің заңдылықтары» // АМДЖИ жаршысы. – 2016. — № 3. – 58-66 б.

Жұбатов Ж., Степанова Е.Ю., Нұрышев М.Ж. Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран-тасығыштардың ұшырылымдарын ландшафтардың экологиялық тұрақтылық критерийлеріне негізделе отырып экологиялық сүйемелдеудің заманауи тұрғылары //  Әл-Фараби ат. ҚазМУ-дегі проф., б.ғ.д. С.Т. Нұртазиннің 70-жылдығына арналған «Биосаналуантүрлілікті сақтау және биоресурстардың тұрақты пайдаланылуын зерттеу проблемалары» халық.ғыл.конф. материалдары – Алматы: Қазақ универитетi, 2016. – 23-31 б.

Жұбатов Ж., Степанова Е.Ю., Агапов О.А., Ержанов Н.Т., Камкин В.А., Нұрышев М.Ж. Солтүстік Қазақстандағы РС-18 ҚБЗ-ның бірінші сатысының құлау ауданындағы (213 ҚА) экология-флористикалық зерттеулер // Әл-Фараби ат. ҚазМУ-дегі проф., б.ғ.д. С.Т. Нұртазиннің 70-жылдығына арналған «Биосаналуантүрлілікті сақтау және биоресурстардың тұрақты пайдаланылуын зерттеу проблемалары» халық.ғыл.конф. материалдары – – Алматы: Қазақ универитетi, 2016. – 31-35 б.

Нұрышев М.Ж., Байтанаев О.А., Байбатшаев А.А., Әміров М.С. Қазақстандағы киікті (Saiga Tatarica L.) биосаналуантүрліліктің нысаны ретінде сақтап қалу // Әл-Фараби ат. ҚазМУ-дегі проф., б.ғ.д. С.Т. Нұртазиннің 70-жылдығына арналған «Биосаналуантүрлілікті сақтау және биоресурстардың тұрақты пайдаланылуын зерттеу проблемалары» халық.ғыл.конф. материалдары – Алматы: Қазақ универитетi, 2016. – 58-67 б.

«Ғарыштық-зымыран қызметінің халықтың денсаулығына тигізетін әсері» Жұбатов Ж.К., Әділгирейұлы З. Ғарыштық-зымыран қызметінің халықтың денсаулығына тигізетін әсері //Жезказған жаршысы. – 2015. – №6 (56). – 6-бет.

Жұбатов Ж.К., Козловский В.А. Степанова Е.Ю., Кречетов П.П., Королева Т.В., Шарапова А.В. Гептилді теміржол көлігімен тасымалдаудың экологиялық қауіпсіздік мәселелері // Жаратылыстану және техника ғылымдары (импакт-фактор РИНЦ 0,179). – М:Спутник, 2015. – № 11. –  277-284 б.

Кеңесов Б.Н., Бакайкина Н.В., Бимағанбетова А.О. Қоршаған орта нысандарындағы симметриялы емес диметилгидразиннің өзгеру өнімдерін анықтау әдістемелерінің табу шектерін азайту мүмкіндіктері // Әл-Фараби ат. ҚазМУ жаршысы – Алматы, 2015. – Химиялық топтама (импакт-фактор 0,082). – №4(80) – 50-58 б.

Жұбатов Ж., Хикметов А.К, Жакебаев Д.Б., Абдибеков А.У., Қаржаубаев К.К. Зымыран-тасығышының апаттық жарылу сценарийлерін үлгілеуге арналған қолданбалы бағдарламаның графикалық интерфейсін құру / «Информатика және қолданбалы математика» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институты.- 1-Б.  – Алматы.-2016.- 263 – 268 б.

Абдибеков У., Жакебаев Д., Жұбат Қ. Зымыран-тасығыштардың жерүсті жарылыстары кезінде пайда болған бұлттардағы қатқыл бөлшектердің серпінін үлгілеу / «Информатика және қолданбалы математика» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институты.- 2-б. – Алматы.-2016.- 162-170 б

Жұбатов Ж., Козловский В., Позднякова А. Зымыран отынының компоненттері мен олардың химиялық өзгеру өнімдерін гигиеналық нормалау // Ғарыштық зерттеулер мен технологиялар. – Алматы, 2015-2016. – № 3-4. – 20-27 б.

Асқарова З.Б., АсылбекұлыА., БольшаковаН.А., ЖакебаевД.Б. Зымыран-тасығышының жерүсті жарылысы кезінде пайда болған бұлттағы қатқыл бөлшектердің серпінін үлгілеу // КазНУ жаршысы. – 2016. – № 2 (89). – 41-54 б.

Абдибекова А., Жакебаев Д., Жұбатов Ж. Турбуленттілік энергиясының ыдырауын гибридтік әдістерге негізделе отырып үлгілеу

А. Абдигалиева, Ж. Жұбатов, Д. Жакебаев. Ағымның изотропты турбуленттігін үлгілеуге арналған реттілігі жоғары шекті айырмалар әдісі  / Талдау және қолданбалы математика әдістері бойынша үшінші халықаралық конференция – Алматы, Қазақстан. – 2016. – 124 б.

Жұбатов Ж., Бимағанбетова А.О., Байбатшаев А.А., Бекешев Е.А. Байқоңыр ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне түскен топырақтардағы симметриялы емес диметилгидразиннің өзгеру өнімдері // хим. ғыл. докт. Б.М. Бутинның 70-жылдығына арналған «Жаратылыстану пәндері саласындағы ғылым мен білімді дамыту беталыстары», халық. ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Алматы, 2016 ж. 7-8 қазан. – 260-263 б.

Жұбатов Ж., Бимағанбетова А.О., Кабулова Г.Қ. Топырақтағы диметиламинді анықтау // хим. ғыл. докт. Б.М. Бутинның 70-жылдығына арналған «Жаратылыстану пәндері саласындағы ғылым мен білімді дамыту беталыстары», халық. ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Алматы, 2016 ж. 7-8 қазан – 58-61 б.

Жұбатов Ж., Кеңесов Б., Бакайкина Н., Бимағанбетова А. және басқ. Зымыран отынымен ластанған топырақтардағы 1-метил-1Н-1,2,4-триазолды изотоппен араласқан экстракциялық еріткішті және МС-ГХ қолданумен жылдам анықтау  // Хроматография. Сайтта жарияланған: 2016 ж. 10 наурыз

Жұбатов Ж., Бекбасаров Ш.Ш., Агапов О.А. Қарағанды облысы Ұлытау ауданының аумағындағы топырақ-өсімдік жабынының күйін далалық экологиялық зерттеулер // хим. ғыл. докт. Б.М. Бутинның 70-жылдығына арналған «Жаратылыстану пәндері саласындағы ғылым мен білімді дамыту беталыстары», халық. ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Алматы, 2016 ж. 7-8 қазан – 255-259 б.

Позднякова А.П., Аширбеков Г.К., Әділгирейұлы З., Кабдулина С.С. 2013 ж. «Протон-М» зымыран-тасығышының апатқа ұшырау ауданына іргелес орналасқан Қармақшы ауданы тұрғындарының өмір сүру сапасы // АГИУВ жаршысы. – 2016. – № 2. – 60-64 б.

«Байқоңыр» ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметінің экологиялық қауіпсіздігі» Ж.Жұбатов

2015

«Союз» және «Зенит» ЗТ бірінші сатысының құлау аудандарындағы Т-1 керосинінің әсер етуінің экологиялық аспектілері» (№16, 49, 67, 70 ҚА және №226 ҚА мысалында) мақаласы жарияланды – Алматы: ҚазҰТУ 2015 ж., (865-бет). Жұбатов Ж., Степанова Е

Ғылыми-практикалық семинардың МАТЕРИАЛДАРЫ

Қызылорда қ., 2009 жыл

2006

«2006 жылдың 27 шілдесінде Қызылорда облысында РС-20 ғарыштық мақсаттағы зымыранының апаттық құлауының нәтижесінде техногендік әсерге ұшыраған аймақтарға экологиялық мониторинг жүргізу бағдарламасын іске асырудың қорытындылары»

ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ

Қарағанды қ. 2006 ж.

«БАЙҚОҢЫР» ҒАРЫШ АЙЛАҒЫНАН ЗЫМЫРАН-ТАСЫҒЫШТАР ҰШЫРЫЛЫМЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІНЕ БАҒА БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ОРЫНДАУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ»